Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SD Training & Advies

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.       Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon of rechtspersoon die geautoriseerd (teken bevoegd) een opdracht aan SD Training & Advies ts verstrekken;

b.       Opdrachtnemer; SD Training & Advies

c.       De Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SD Training& Advies.

 

 Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door SD Training & Advies uitgebrachte offertes en aanvaarden.

2.2   Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2.3   De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door SD Training & Advies zijn aanvaard.

2.4   Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met de voorwaarden van SD Training & Advies.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

3.2   Alle onderhandelingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door SD Training & Advies zijn bevestigd en ook schriftelijk door de opdrachtgever zijn geaccepteerd.

3.3   De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door SD Training & Advies is ontvangen.

3.4   SD Training & Advies zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.5   SD Training & Advies is gerechtigd om in geval van ziekte of andere (gedwongen) afwezigheid van de bij deze overeenkomst voorgestelde/betrokken trainer of coach, een andere trainer of coach in te zetten. Uiteraard zal indien dit mogelijk is, overdracht van relevante informatie plaatsvinden tussen de voorgestelde trainer of coach en de vervanger.

3.6   SD Training & Advies is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

 

Artikel 4 Wijzigingen en aanvullingen

4.1   Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen SD Training & Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.2   Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst gevolgen heeft voor de financiën, de planning en/of de kwaliteit, zal SD Training & Advies de opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal SD Training & Advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent.

4.3   Bij het voortijdig afbreken van een traject door de klant worden de kosten van de tot dan gemaakte uren in rekening gebracht.

4.4   Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt SD Training & Advies zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 5 Overeengekomen som en betaling

5.1   Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2   Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

5.3   De opdrachtgever is gehouden elke door SD Training & Advies ingediende factuur binnen

14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.

5.4   Alle kosten na overleg met de opdrachtgever door SD Training & Advies    gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.5   Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is SD Training &    Advies – onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding – gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door SD Training & Advies gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht besteedde uren. 

5.6   Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1   Het intellectuele eigendomsrecht van al het voor de uitvoering van de opdracht door SD Training & Advies gehanteerde (opleidings-)materiaal alsmede van de adviezen, concepten en plannen komen toe aan SD Training & Advies tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 Overmacht, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1   Annulering door opdrachtgever dient altijd schriftelijk bij SD Training & Advies te worden

       gemeld.

7.2   Bij open inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbij kosteloos kan worden geannuleerd.

7.3   SD Training & Advies behoud zich het recht voor om bij annuleren door de opdrachtgever

7.4   meer dan een maand voor aanvang van de levering van de diensten of goederen 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

7.5   Bij annulering korter van een maand voor aanvang van de diensten of goederen is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

7.6   Indien opdrachtgever binnen 2 werkdagen de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overgekomen vergoeding verschuldigd.

7.7   De hiervoor genoemde artikelen met betrekking tot ontbinding zijn alleen geldig als sprake is van overmacht. Als er geen sprake van overmacht is, wordt het gehele in het contract overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Als definitie van overmacht geldt een van buiten komend onheil dat niet op redelijke wijze omgezet kan worden in een acceptabele situatie. Toetsing hiervan kan gedaan worden middels rechtspraak waarbij de Nederlandse wetgeving van toepassing is.

7.8   Indien SD Training & Advies door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft SD Training & Advies het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interesten kan doen gelden.

7.9   Als SD Training & Advies haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen som berekend op basis van het reeds verrichte werk en de reeds gemaakte kosten.

7.10  In geval de Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of om een andere reden niet aan de training deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

7.11           SD Training & Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

7.12           de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,

7.13           De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

7.14            Voorts is SD Training & Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SD Training & Advies kan worden gevergd.

7.15           Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SD Training & Advies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SD Training & Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.16           Indien SD Training & Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.17           Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SD Training & Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.18           Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SD Training & Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.19           Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SD Training & Advies, zal SD Training & Advies in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SD Training & Advies extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SD Training & Advies anders aangeeft.

 

Artikel 8 Geheimhouding

8.1   Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en werkzaamheden.

8.2   Indien SD Training & Advies een aanvraag ontvangt en daarmee NAW en/of andere gegevens van  (potentiële) klanten krijgt zal zij hier zorgvuldig mee omgaan. Wat inhoud dat indien opslag noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht de opslag zo veilig mogelijk gedaan wordt. De gegevens worden alleen gebruikt  voor doelen die in lijn zijn met de belangen van de aanvrager die de gegevens verstrekt. De gegevens zullen alleen aan derden verstrekt worden als er uitdrukkelijk toestemming van de aanvrager voor is.

8.3   Na het beëindigen van de overeenkomst worden eventuele opgeslagen gegevens vernietigd.

 

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en

      onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer aantoonbare verwijtbare                         

      tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele

      aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van

      diensten en goederen.

9.2 Een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen aansprakelijk stellen zal nimmer  

      aansprakelijk gesteld worden door de opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze                          

      samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht.

9.4 Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een    

     verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

 

Artikel 10 Klachten

10.1  Het klachtenreglement van SD Trainingen & Advies is van toepassing.

10.2  Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd en erkend blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand.

 

Artikel 11 Geldigheid leveringsvoorwaarden

11.1 Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam , rechtsvorm of eigenaar veranderd.

 

Artikel 12. Geschillen

12.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SD Training & Advies

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.       Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon of rechtspersoon die geautoriseerd (teken bevoegd) een opdracht aan SD Training & Advies ts verstrekken;

b.       Opdrachtnemer; SD Training & Advies

c.       De Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SD Training& Advies.

 

 Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door SD Training & Advies uitgebrachte offertes en aanvaarden.

2.2   Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2.3   De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door SD Training & Advies zijn aanvaard.

2.4   Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met de voorwaarden van SD Training & Advies.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

3.2   Alle onderhandelingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door SD Training & Advies zijn bevestigd en ook schriftelijk door de opdrachtgever zijn geaccepteerd.

3.3   De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door SD Training & Advies is ontvangen.

3.4   SD Training & Advies zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.5   SD Training & Advies is gerechtigd om in geval van ziekte of andere (gedwongen) afwezigheid van de bij deze overeenkomst voorgestelde/betrokken trainer of coach, een andere trainer of coach in te zetten. Uiteraard zal indien dit mogelijk is, overdracht van relevante informatie plaatsvinden tussen de voorgestelde trainer of coach en de vervanger.

3.6   SD Training & Advies is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

 

Artikel 4 Wijzigingen en aanvullingen

4.1   Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen SD Training & Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.2   Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst gevolgen heeft voor de financiën, de planning en/of de kwaliteit, zal SD Training & Advies de opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal SD Training & Advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent.

4.3   Bij het voortijdig afbreken van een traject door de klant worden de kosten van de tot dan gemaakte uren in rekening gebracht.

4.4   Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt SD Training & Advies zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 5 Overeengekomen som en betaling

5.1   Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2   Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

5.3   De opdrachtgever is gehouden elke door SD Training & Advies ingediende factuur binnen

14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.

5.4   Alle kosten na overleg met de opdrachtgever door SD Training & Advies    gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.5   Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is SD Training &    Advies – onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding – gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door SD Training & Advies gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht besteedde uren. 

5.6   Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1   Het intellectuele eigendomsrecht van al het voor de uitvoering van de opdracht door SD Training & Advies gehanteerde (opleidings-)materiaal alsmede van de adviezen, concepten en plannen komen toe aan SD Training & Advies tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 Overmacht, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1   Annulering door opdrachtgever dient altijd schriftelijk bij SD Training & Advies te worden

       gemeld.

7.2   Bij open inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbij kosteloos kan worden geannuleerd.

7.3   SD Training & Advies behoud zich het recht voor om bij annuleren door de opdrachtgever

7.4   meer dan een maand voor aanvang van de levering van de diensten of goederen 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

7.5   Bij annulering korter van een maand voor aanvang van de diensten of goederen is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

7.6   Indien opdrachtgever binnen 2 werkdagen de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overgekomen vergoeding verschuldigd.

7.7   De hiervoor genoemde artikelen met betrekking tot ontbinding zijn alleen geldig als sprake is van overmacht. Als er geen sprake van overmacht is, wordt het gehele in het contract overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Als definitie van overmacht geldt een van buiten komend onheil dat niet op redelijke wijze omgezet kan worden in een acceptabele situatie. Toetsing hiervan kan gedaan worden middels rechtspraak waarbij de Nederlandse wetgeving van toepassing is.

7.8   Indien SD Training & Advies door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft SD Training & Advies het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interesten kan doen gelden.

7.9   Als SD Training & Advies haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen som berekend op basis van het reeds verrichte werk en de reeds gemaakte kosten.

7.10  In geval de Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of om een andere reden niet aan de training deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

7.11           SD Training & Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

7.12           de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,

7.13           De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

7.14            Voorts is SD Training & Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SD Training & Advies kan worden gevergd.

7.15           Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SD Training & Advies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SD Training & Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.16           Indien SD Training & Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.17           Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SD Training & Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.18           Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SD Training & Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.19           Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SD Training & Advies, zal SD Training & Advies in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SD Training & Advies extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SD Training & Advies anders aangeeft.

 

Artikel 8 Geheimhouding

8.1   Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en werkzaamheden.

8.2   Indien SD Training & Advies een aanvraag ontvangt en daarmee NAW en/of andere gegevens van  (potentiële) klanten krijgt zal zij hier zorgvuldig mee omgaan. Wat inhoud dat indien opslag noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht de opslag zo veilig mogelijk gedaan wordt. De gegevens worden alleen gebruikt  voor doelen die in lijn zijn met de belangen van de aanvrager die de gegevens verstrekt. De gegevens zullen alleen aan derden verstrekt worden als er uitdrukkelijk toestemming van de aanvrager voor is.

8.3   Na het beëindigen van de overeenkomst worden eventuele opgeslagen gegevens vernietigd.

 

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en

      onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer aantoonbare verwijtbare                         

      tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele

      aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van

      diensten en goederen.

9.2 Een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen aansprakelijk stellen zal nimmer  

      aansprakelijk gesteld worden door de opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze                          

      samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht.

9.4 Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een    

     verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

 

Artikel 10 Klachten

10.1  Het klachtenreglement van SD Trainingen & Advies is van toepassing.

10.2  Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd en erkend blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand.

 

Artikel 11 Geldigheid leveringsvoorwaarden

11.1 Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam , rechtsvorm of eigenaar veranderd.

 

Artikel 12. Geschillen

12.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.