Training Vlaggensysteem

“Wat is gezond seksueel gedrag bij kinderen en jongeren?”

“Hoe verloop de seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren?”

“Past dit gedrag bij de leeftijd?”

“Hoe reageer ik als professional op seksueel gedrag van kinderen/of jongeren?”

“ Hoe spreek ik kinderen/jongeren aan op dit gedrag?”

“ Hoe bespreek ik dit met collega’s?”

 

Vanuit het werkveld zijn er diverse casussen aan te dragen waaruit blijkt dat het soms bij kinderen en jongeren lastig te beoordelen is wat gezond of ongezond seksueel gedrag is. Iedereen heeft immers zijn/haar eigen referentiekader. De methodiek van het Vlaggensysteem geeft professionals handvatten om grensoverschrijdend seksueel gedrag te beoordelen en een adequate pedagogische reactie te formuleren. In de basistraining wordt ingegaan op het Vlaggensysteem, het duiden van seksueel gedrag en het pedagogisch handelen met betrekking tot de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Over het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een beschermde interventie ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie. Het is een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden, er adequaat op te reageren en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

In de methodiek Vlaggensysteem wordt het gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria en vier vlaggen. De normatieve lijst geeft inzicht van de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën.

De methodiek helpt professionals om seksueel gedrag te duiden en een pedagogische reactie te formuleren.

 

Doel van de training 

Aanleren van kennis en vaardigheden en bewust worden van het eigen referentiekader zodat de professional seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren kan duiden en hierover in gesprek gaan.

Omdat iedereen reageert vanuit zijn of haar referentiekader wordt er tijdens de training aandacht besteed aan de bewustwording van eigen normen en waarden.

 

Inhoud training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

De gezonde seksuele ontwikkeling

Bewust worden van de eigen normen en waarden

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Praktisch oefenen met het Vlaggensysteem

Oefenen met het formuleren van een  pedagogische reactie

 

Voor wie

De training is bedoeld voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

Denk hierbij aan:

Medewerkers kinderopvang

Leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs

Vrijwilligers in het sociale domein

Jeugdverpleegkundige, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, social workers, opvoedkundigen, pedagogen

Medewerkers van het wijkteam

Trainers van sportclubs

 

Duur

2 dagdelen

 

Na de training

Na de training:

-  heeft u inzicht in het verloop van de gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren,

-  bent u in staat om seksueel gedrag bij kinderen en jongeren te duiden,

-  bent u in staat om seksueel (grensoverschrijdend gedrag) bespreekbaar te maken.

 

Certificaat

De deelnemers krijgen na afloop van de training een erkend certificaat “Basistraining Vlaggensysteem" uitgereikt.  

 

Optionele aanvulling

De training kan uitgebreid worden met de module “Buiten de Lijnen”, in deze module wordt in gegaan op kwetsbare kinderen en jongeren zoals; kinderen en jongeren met een beperking, cultuur, gender.

De training is ook op maat samen te stellen.

 

Datum: op aanvraag

Locatie: in overleg